OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
WEB STRANICE I APLIKACIJA DRUŠTVA FOODEX d.o.o.

U ovom dokumentu (Zajedno sa svim dokumentima koji se odnose na njega) su navedeni opći uvjeti korištenja naše stranice Foodex.hr (Naša "Stranica") ili bilo koje aplikacije koju pružimo putem mobilne trgovine (naš "Servis"), bilo da ste gost ili registrirani korisnik. Molimo vas pažljivo pročitajte opće uvjete korištenja prije početka korištenja naše stranice ili servisa. Dolaskom na našu Stranicu ili naš Servis bezuvjetno ste prihvatili uvjete korištenja i u potpunosti ste se obvezni pridržavati svih njihovih odredbi. Ako se ne slažete sa našim općim uvjetima korištenja web stranice i aplikacija ili se ne slažete s nekim njihovim dijelom savjetujemo Vam da ne posjećujete našu Stranicu i ne koristite naše aplikacije odnosno naš Servis.
1. Informacije o nama
Foodex je stranica kojom upravlja društvo Foodex d.o.o. ("Mi" ili “Foodex"), osnovana i registrirana u Hrvatskoj, sjedište društva je u Martićevoj 19, 10000 Zagreb, Hrvatska,. OIB:  57905093160. Foodex je kompanija u kojoj neovisni restorani pripremaju hranu ( naši "Restorani partneri”) koju mi dostavljamo putem naše platforme.
2. Pristup našoj stranici ili servisima
Pristup našoj Stranici ili Servisu dozvoljen je na dnevnoj bazi, 24 sata, s time da pridržavamo pravo da u svako doba onemogućimo u cijelosti ili djelomično pristup našoj Stranici ili Servisu bez ikakve prethodne najave, te jednako tako da u svako doba izmijenimo Stranicu ili Servis na način koji odgovara našim potrebama i isključivo prema našim željama, a sve u skladu sa zakonskim propisima. U slučajevima kada naša Stranica ili naš Servis nisu dostupni na određeno vrijeme bez obzira na razlog nedostupnosti, ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili bilo kakvu drugu situaciju koja bi našim korisnicima mogla proizvesti eventualne probleme sa narudžbom hrane ili bilo kakve druge probleme vezane uz druge usluge koje pružamo.U skladu s našim potrebama i razlozima koji leže isključivo na nama nije isključeno da ćemo u vrijeme koje nama odgovara moguće ograničiti pristup nekim dijelovima naše Stranice ili našeg Servisa, a jednako tako je moguće da  ćemo i registriranim korisnicima u cijelosti ili djelomično ograničiti pristup Stranici ili Servisu . Upozoravamo Vas da ste Vi kao korisnik odgovorni za čuvanje povjerljivih informacija i podataka kao što su korisničko ime, lozinka te drugih podataka a koji Vam omogućavaju pristupanje i korištenje naše Stranice ili Servisa putem Vašeg korisničkog računa. Ukoliko smatrate da je tijekom korištenja naše Stranice ili Servisa putem Vašeg korisničkog računa došlo do zlouporabe Vaših osobnih podataka koji su nama poznati ili u slučaju bilo kakvog drugog problema molimo da nas bez bilo kakve daljnje odgode kontaktirajte na naš mail info@foodex.hr i / ili broj telefona ..................... i detaljno nas obavijestite o nastalom problemu. U slučaju da je Vaša pritužba opravdana nastojati ćemo je pozitivno riješiti u najkraćem mogućem realnom vremenu. Deaktivacija Vašeg korisničkog računa biti će izvršena temeljem Vašeg zahtjeva odmah, bez odgode i u najkraćem mogućem roku bez postavljanja bilo kakvih daljnjih uvjeta ili ograničenja s naše strane.
3. Prihvatljiva uporaba
Našu Stranicu ili Servis možete koristiti samo u postojećim zakonskim okvirima. Izričito je zabranjeno koristiti našu Stranicu ili naš Servis na bilo koji način koji predstavlja povredu zakonskih ili podzakonskih propisa a jednako tako izričito je zabranjeno slanje, svjesno primanje, stavljanje, skidanje, korištenje ili ponovo korištenje materijala koji se ne slažu sa našim standardima definiranim u članku 5 ovih općih uvjeta. Našoj stranici ili servisima putem korisničkog računa nećete pristupati bez odgovarajuće autorizacije, korisničkog imena, lozinke ili drugih potrebnih podataka niti smijete miješati se, uništavati ili na bilo koji način narušavati bilo koji dio naše Stranice, Servisa, mreže ili opreme korištene u okviru naših usluga.
4. Interaktivne značajke naše stranice
Mi ćemo Vam pružati mogućnost interakcije putem naše Stranice ili Servisa. Generalno, mi ne mijenjamo/uređujemo bilo koju interaktivnu uslugu koju pružamo, ali u svakom slučaju imamo pravo ukloniti ili ograničiti pristup sadržajima koji su suprotni ovim općim uvjetima korištenja ili koji na bilo koji način znače povredu zakonskih ili podzakonskih propisa a osobito ako se radi o postupanjima navedenim u članku 6. ovih općih uvjeta. U slučaju izmjene odnosno uređenja interaktivnih usluga na našoj Stranici ili Servisu o tome ćemo Vas pravodobno prethodno obavijestiti i omogućiti Vam sve potrebno kako bi i Vi osobno kontaktirali odgovornu osobu nadležnu za izmjenu odnosno uređenje interaktivnih sadržaja u slučaju bilo kakvog problema odnosno nastale brige ili sumnje.
5. Standardi sadržaja
Ovi standardi sadržaja se primjenjuju na kompletan sadržaj kojim sudjelujete u  našem servisu i na sve interaktivne usluge povezane sa servisom u kojima sudjelujete . Sadržaji kojima se Vi služite i koristite prilikom korištenja našeg servisa ili tijekom korištenja naših interaktivnih usluga moraju biti precizni, istiniti i u skladu sa  zakonskim i podzakonskim propisima, kako u svakom svojem dijelu tako i u cjelini. Sadržaji kojima se Vi služite i koje koristite prilikom korištenja našeg servisa ili tijekom korištenja naših interaktivnih ne smiju:
Sastojati se od audiovizualnih materijala ili pisanog materijala ili bilo kojeg drugog za objavu pogodnog oblika koji predstavljaju odnosno sadrže klevetu, uvredu, bilo kakav drugi uvredljiv sadržaj, govor mržnje, seksualne konotacije,   nasilje, diskriminaciju bilo kojeg oblika a posebno rasnu, spolnu, vjersku, nacionalnu diskriminaciju, netrpeljivost i netoleranciju; u bilo kojem obliku i u bilo kojem smislu prema bilo kojoj fizičkoj i / ili pravnoj osobi i / ili trećima
Predstavljati kršenje autorskih prava, žiga, patenta, industrijskog obilježja bilo koje fizičke ili pravne osobe, ustanove ili bilo kojeg drugog priznatog oblika u kojem se netko pojavljuje u medijima i / ili na tržištu odnosno općenito u javnosti;
Predstavljati zavaravanje bilo koje osobe ili nezakonito korištenje bilo kakvih materijala i / ili podataka koje pripadaju trećim osobama, niti smiju biti takve koje predstavljaju povredu ugovorne obveze, povredu dužnosti čuvanja poslovne tajna ili promicanje bilo kakve druge nezakonite aktivnosti
Sadržavati prijetnju i bilo koji drugi oblik ugrožavanja privatnost trećih osoba niti smiju izazivati bilo kakvu drugu neugodnost, nelagodu ili izazivanje nepotrebne tjeskobe ili bilo kojeg drugog sadržaj koje druga osobe mogu smatrati uznemirujućim ili tome slično
Biti iskorišteni za predstavljanje u svojstvu druge osobe ili lažno predstavljanje vlastitog identiteta ili bilo kakve druge poslovne ili privatne ili obiteljske povezanosti s bilo kojom osobom i/ili ostaviti sličan dojam
Predstavljanje promocije ili pomaganja u bilo kakvoj kaznenoj, prekršajnoj ili bilo kojoj drugoj aktivnosti koja predstavlja postupanje suprotno zakonskim ili podazkonskim propisima ili pravilima morala,

6. Suspenzija i raskid
Nepridržavanje odredbi članaka 3 (Prihvatljiva uporaba) i / ili članka 6 (Standardi materijala) ovih općih uvjeta predstavlja osobito tešku povredu ovih općih uvjeta korištenja i može rezultirati nekom od sljedećih posljedica:
Trenutno, privremeno ili trajno oduzimanje prava korištenja naših usluga, stranica ili servisa;
Trenutno, privremeno ili trajno uklanjanja komentara ili drugih materijala i / ili sadržaja koje je korisnik stavio na našu stranicu ili servis;
Izdavanjem upozorenja;
Pokretanje odgovarajućeg sudskog kaznenog, prekršajnog, upravnog, građanskog ili drugog odgovarajućeg postupka što uključuje i obvezu plaćanja administrativnih, sudskih i svih ostalih troškova nastalim kršenjem općih uvjeta korištenja; uključujući i obvezu naknade štete
Prenošenjem informacija o izvršenim povredama nadležnim državnim službama
Osim ovih izričito navedenih posljedica ili aktivnosti možemo provoditi i sve druge aktivnosti koje smo obvezni provoditi temeljem zakonskih ili podzakonskih propisa i / ili koje smatramo razumno potrebnima radi zaštite naših osobnih prava i interesa, prava i interesa naših ostalih korisnika i potrošača, zaštite javnog morala i čudoređa te radi zaštite drugih općepriznatih dobara i zaštićenih vrijednosti.
7. Zaštita intelektualnog vlasništva
Mi smo isključivi vlasnici licence i u cijelosti zadržavamo kompletno intelektualno vlasništvo nad našom Stranicom ili našim Servisom, te svim objavljenim materijalima (osim vaših sadržaja) u skladu sa odredbama Zakona o autorskom pravu i drugim zakonskim i podzakonskim propisima. Ti radovi su zaštićeni zakonom o plagijatima i sporazumima u cijelom svijetu. Sva takva prava su rezervirana. Ne smijete kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, skidati, objavljivati, prenositi, stavljati na dostupnost drugim stranama, ili drugačije koristiti bilo kakav sadržaj na našoj stranici na bilo koji način osim za svoje osobne ali ne komercijalne potrebe.

8.  Oslanjanje na objavljene informacije
Komentari i drugi materijali objavljeni na našoj Stranici ili našem Servisu nisu predviđeni kao savjeti niti predstavljaju naše savjete, a posebno ne savjete i / ili upute postupanja na koje bi se trebali oslanjati ili ih primjenjivati u svom osobnom djelovanju.  Mi izričito odbacujemo bilo kakvu odgovornost i povezanost sa komentarima i drugim materijalima koje ostali korisnici objavljuju na našem Servisu ili Stranici , ili bilo kojoj drugoj osobi koja je informirana o takvom sadržaju.

9. Naša odgovornost i pravo regresa
Mi smo poduzeli sve mjere sigurnosti pri pripremanju naše Stranice i našeg Servisa. Ne odgovaramo za bilo kakve tehničke probleme koji se mogu dogoditi na našoj Stranici ili našem Servisu za koje dolazi uslijed kvara na opremi, napada ili drugih sličnih razloga. Ukoliko smo informirani o bilo kojim netočnim podacima na našoj Stranici ili našem Servisu, potruditi ćemo se ukloniti problem i ispraviti netočne podatke u razumnom vremenu. U mjeri dopuštenoj zakonom isključujemo svu odgovornost (bilo nastalo ovim ugovorom, nemarom ili na neki drugi način) za gubitak ili štetu koji vi ili treća strana može pretrpjeti uslijed eventualne povezanosti s našom Stranici ili našem Servisu i bilo kojoj stranici povezanoj sa našom Stranicom i materijala koju su na njoj. Korisnici naše stranice ili servisa u potpunosti i neograničeno odgovaraju trećim osobama za sve oblike štete kao i druge oblike odgovornosti, uključujući i prekršajnu i kaznenu odgovornost do koje bi moglo doći uslijed sadržaja koje su korisnici postavili odnosno modificirali. Ukoliko u ovakvim slučajevima FOODEX ipak temeljem odluke nadežnog tijela bude proglašen krivim i / ili odgovoran za štetu prema trećim osobama, FOODEX sve isplaćene iznose s osnova odgovornosti za štetu kao i sve isplaćene iznose s osnova prekršajne i kaznene odgovornosti odnosno plaćenih novčanih kazni i drugih šteta koje su nastale uslijed utvrđivanja prekršajne i / ili kaznene odgovornosti društva FOODEX; društvo FOODEX ima pravo regresno potraživati od korisnika i / ili drugih odghovornih osoba, a pravo regresnog potraživanja ima i prije pravomoćnosti sudske odluke ili odluke drugog nadležnog tijela kojom se utvrđuje FOODEX-ova odgovornost za štetu i obveza plaćanja i / ili naknade štete, kao i prije pravomoćnosti sudske odluke ili odluke drugog nadležnog tijela kojom se utvrđuje FOODEX-ova prekršajna i / ili kaznena odgovornost. FOODEX je u svakom trenutku ovlašten brisati sadržaje koje je korisnik postavio odnosno modificirao. FOODEX u svakom trenutku ima pravo raskinuti ugovor odnosno bilo kakav drugi odnos sa korisnikom i izbrisati korisnički račun korisnika, ako postavljeni odnosno modificirani sadržaji mogu nanijeti štetu  ugledu FOODEX-a ili narušiti poslovni interes FOODEX-a.

10. Informacije o vama i Vaš posjet našoj Stranici, korištenje našeg Servisa
Kao rezultat vašeg korištenja naše Stranice i / ili Servisa mi prikupljamo određene podatke o vama. Pritom vrlo ozbiljno shvaćamo zaštitu Vaših osobnih podataka. Sigurnost Vaših osobnih podataka, kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa vrlo nam je važna i o tome vodimo brigu u našim poslovnim procesima.  Svoje internetske aktivnosti obavljamo sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i drugih međunarodnih zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju zaštitu i sigurnost osobnih podataka. Bez Vaše suglasnosti ne prikupljamo nikakve osobne podatke. Samo Vi odlučujete o tome da li nam u pojedinom upitu želite dati takve podatke ili ne. Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu da odgovorimo na Vaš konkretan upit i / ili Vam omogućimo da primite našu uslugu vezanu uz narudžbu i dostavu hrane od naših restauranata partnera ili našu drugu uslugu.
Podrazumijeva se da ćemo Vaše osobne podatke obrađivati pošteno i zakonito i isključivo u svrhu s kojom ste upoznati – dakle da odgovorimo na Vaš konkretan upit i / ili Vam omogućimo da primite našu uslugu te marketinške obavijesti o naši daljnjim i / ili drugim proizvodima i / ili uslugama. Vaše osobne podatke, ukoliko nam ih odlučite staviti na raspolaganje, nećemo predati i / ili prodati trećoj strani niti ćemo ih na neki drugi način učiniti dostupnim trećim osobama niti na bilo koji drugi način plasirati na tržište.
Kad koristite naš servis ili stranice povremeno se automatski prikupljaju informacije (dakle ne unosom korisnika) koje nisu vezane za određenu osobu (npr. korišteni  internetski preglednik i pogonski sustav; naziv domene web- stranice s koje ste pristupili; broj posjeta, prosječno vrijeme zadržavanja na stranici, posjećivane stranice). Te informacije prikuplja FOODEX koji stavlja na raspolaganje tehničku platformu za pogon i održavanje stranice i servisa koristi te informacije kako bi ispitao atraktivnost stranice ili servisa. Prilikom posjeta našim stranicma može se desiti da na Vašem računalu ostanu informacije u obliku „kolačića“ („Cookie“)  koje će ga automatski prepoznati prilikom Vaše sljedeće posjete. Kolačići primjerice dozvoljavaju da kasnije nastavite već započetu aktivnost. Ako generalno odbijate primjenu kolačića, imate mogućnost da svoj internetski preglednik (Browser) podesite tako da briše kolačiće s matične ploče Vašeg računala, da blokira sve kolačiće ili da Vas upozori prije pohranjivanja kolačića.

11. Stavljanje Vaših materijala i komentara na našu Stranicu ili naš Servis
Sav materijal koji ste stavili na našu stranicu ili podaci koje mi prikupljamo (članak 11) bit će smatrani kao nepovjerljivi i nezaštićeni koje nismo obvezni čuvati i / ili štititi, te sa takvim podacima postupamo slobodno i na način reguliran ovim općim uvjetima a posebno odredbama članaka 3, 4, 5 i 6 ovih općih uvjeta. Vaše materijale i komentare imamo prava koristiti, kopirati, distributirati, prodavati i otkrivati trećim stranama ukoliko time ne činimo povredu Vaših autorskih ili bilo kakvih drugih imovinskih i / ili neimovinskih prava.
12.-Linkovi sa naše stranice
Naša stranica sadrži linkove na druge stranice kao i različite druge upute i resurse  trećih strana, no izričito Vas upozoravamo da su ti linkovi postavljeni samo radi Vaše informacije i / ili lakšeg snalaženja. Nemamo kontrolu nad tim linkovima ili sadržajem koji se tamo nalazi i ne odgovaramo za njih, kao što ne odgovaramo za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati iz korištenja spomenutih linkova.
1. Mjerodavno pravo i nadležnost
Primjenjuje se hrvatsko pravo za bilo koji pravni odnos u koji stupamo temeljem ovih općih uvjeta. Ugovara se nadležnost hrvatskog suda, stvarno i mjesno nadležnog prema našem sjedištu.
12. Izmjene općih uvjeta
Pridržavamo pravo izmjene i / ili dopune ovih općih uvjeta u bilo kojem trenutku i na način koji odgovara isključivo našim interesima i ciljevima. U slučaju nejasnoća ili pitanja u vezi naše Stranice, Servisa ili sadržaja koji su na njima objavljeni molimo vas da nas kontaktirate putem Email adrese info@foodex.hr ili na broj telefona ....................